สัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ สมศ.

มีความหมายที่สื่อถึงการเชื่อมโยงสอดประสานของการศึกษากับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาทุกระดับของประเทศให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภาพหนังสือ


เป็นสัญลักษณ์ ที่แสดงถึงปัญญาของมนุษย์ เป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสารความรู้และสื่อถึงการศึกษาทุกระดับของชาติ

เส้นวงแหวน

สื่อถึงการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

การสอดประสานของวงแหวนและหนังสือ

 

แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ตัวอักษร สมศ. 


คือชื่อย่อของ “สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

การใช้สี


สีแดง ขาว น้ำเงิน สื่อถึงความเป็น ชาติไทย