เป้าหมายการให้บริการและผลผลิต

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายการให้บริการ

         ให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยสถานศึกษาทุกแห่งจะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการทางการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจและ ให้หลักประกันต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน อันก่อให้เกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในสังคมโลก

ผลผลิตตามเป้าหมายที่กำหนดตั้งแต่ปี พ.ศ.2559-2563 คือ 

  1. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกในปี พ.ศ.2559-2563 จำนวน 61,752 แห่ง
  2. พัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน3,650 คน ศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 2,000 คน วัตถุประสงค์พิเศษ จำนวน 500 คน การศึกษานอกระบบ 1,260 คน การอาชีวศึกษา จำนวน 1,260 คน และระดับอุดมศึกษา จำนวน 1,050 คน
  3. จัดทำคู่มือการประเมินภายนอก จำนวน 5 เรื่อง คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ
  4. ประเมินคุณภาพการศึกษา 75,569 แห่ง
  5. การสร้างองค์ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 20 เรื่อง
  6. รายงาน คุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับและโดยรวมในแต่ละปี พร้อมข้อเสนอเชิงนโยบายการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาโดยรวม เมื่อประเมินครบรอบ (5 ปี)
  7. มีแผนและระบบการจัดการความรู้